درس‌های موجود

نمونه فعالیتها و خدمات دوره مجازی

نمونه فعالیتها و خدمات دوره مجازی

در این قسمت می توانید با فعالیتها و خدماتی که پس از ثبت نام ارائه می گردد آشنا شوید پس از کلیک روی دکمه "رایگان" به عنوان مهمان وارد سایت شویدفعالیتهای ماه اول3تا4      (مجازی)

فعالیتهای ماه اول3تا4 (مجازی)

در این قسمت فعالیتهایی که کودکان 3 تا 4 سال در ماه اول باید انجام دهند نمایش داده می شود 

هزینه ثبت نام ماهانه فعالیتهای ماه اول4تا5      (مجازی)

فعالیتهای ماه اول4تا5 (مجازی)

در این قسمت فعالیتهایی که کودکان 3 تا 4 سال در ماه اول باید انجام دهند نمایش داده می شود 

هزینه ثبت نام ماهانه فعالیتهای ماه اول5تا6      (مجازی)

فعالیتهای ماه اول5تا6 (مجازی)

در این قسمت فعالیتهایی که کودکان 3 تا 4 سال در ماه اول باید انجام دهند نمایش داده می شود 
هزینه ثبت نام ماهانه 
نمونه فعالیتها و خدمات دوره آنلاین

نمونه فعالیتها و خدمات دوره آنلاین

در این قسمت با خدماتی که پس از ثبت نام در دوره آنلاین ارائه می گردد آشنا می شوید پس از کلیک روی دکمه " رایگان" به عنوان مهمان وارد سایت شویدفعالیتهای گروه سنی3تا4(آنلاین)

فعالیتهای گروه سنی3تا4(آنلاین)

برای اطلاعات بیشتر در خصوص خدماتی که در کلاس آنلاین انجام می گیرد وارد دوره آنلاین رایگان شوید

شهریه ثبت نام ماهانه 
فعالیتهای گروه سنی4تا5(آنلاین)

فعالیتهای گروه سنی4تا5(آنلاین)

برای اطلاعات بیشتر در خصوص خدماتی که در کلاس آنلاین انجام می گیرد وارد دوره آنلاین رایگان شوید

شهریه ثبت نام ماهانه فعالیتهای گروه سنی5تا6(آنلاین)

فعالیتهای گروه سنی5تا6(آنلاین)

برای اطلاعات بیشتر در خصوص خدماتی که در کلاس آنلاین انجام می گیرد وارد دوره آنلاین رایگان شوید

شهریه ثبت نام ماهانه